Taide, humanismi ja pandemia

Globalisaatio liikkuu nyt kaksilla raiteilla. Siinä missä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus on hidastunut, digitaalinen liikkuvuus nopeutuu kiihtyvällä tahdilla. Näiden kahden muutosvauhti ja suunta ovat nyt erilaisia. Millaisia taitoja tässä muutoksessa mukana pysymiseksi tarvitaan?

 

Davosin huippukokouksesta tunnettu World Economic Forum, WEF, julkaisi tuoreen raportin, jossa hahmotellaan työn, taitojen ja muutoksen suuntaa nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Raportin tavoite on asettaa pandemia ja sen aiheuttama disruptio pidempään talouden ja teknologian kehityksen kontekstiin.

Raportti ennustaa, monien muiden tavoin, teknologian kehityksen kiihdyttävän työn muutosta tulevina vuosina. Arvio on, että vuoteen 2025 mennessä katoaa noin 85 miljoonaa työpaikkaa automaation, robottien ja koneiden hoitaessa kyseiset työt paremmin. Samalla syntyy arviolta 97 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotka ovat sopeutuneet ihmisten, koneiden ja algoritmien työnjakoon. Tekoälystä tulee tukiäly.

Tässä murroksessa oppimisen ja uusien taitojen merkitys kasvaa. Raportti painottaa sellaisia metataitoja kuin kyky kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun, itseohjautuvuuteen, joustavuuteen, stressinsietoon ja aktiiviseen oppimiseen. Etä- ja hybridityön osuus kasvaa. Valistuneiden arvioiden mukaan 84 prosenttia työn suorittamisesta digitalisoituu vauhdilla ja 44 prosenttia kaikista töistä tullaan tekemään etänä vuonna 2025.

Hybridityön johtamisessa etenkin yhteisöllisyyden, merkityksellisyyden ja organisaatiokulttuurin johtamisen merkitys kasvaa. Apu johtamisen haasteisiin voi löytyä teknologian sijaan humanismista.

The Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) ja University of Cambridge School of Arts and Humanities, julkaisivat yhdessä mielenkiintoisen raportin, jonka lähtökohtana on, että teknologian merkityksen kasvaessa myös sitä lähellä olevien tieteenalojen merkitys kasvaa. Tässä tutkimuksellisessa kehityssuunnassa humanismi ja taiteet saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.

Tilanne ei ole uusi. Luonnontieteiden ja humanismin vastakkainasettelun perinne on pitkä. C.P. Snow purki tämän vastakkainasettelun erinomaisesti kuuluisassa esseessään The Two Cultures vuodelta 1959. Esseessään Snow kuvasi, miten jako älymystön kahteen osaan, luonnontieteilijöihin ja “kirjallisuusintellektuelleihin” on alun perin saanut alkunsa.

Snown mukaan tästä jaosta syntyy kaksi eri kulttuuria. Luonnontieteestä nouseva teknistieteellinen kulttuuri näkee nykymaailman jokseenkin realistisesti ja sillä on keinot ratkaista maailman suuret ongelmat, kuten poistaa teollistuneen ja teollistumattoman maailman välinen kuilu. Kirjallisuusintellektuellien kulttuuri on se, mitä yleensä pidetään todellisena kulttuurina, korkeakulttuurina ja ihmisen ajattelun suurimpana saavutuksena. Snown mukaan se elää tukevasti menneisyydessä ja estää todellisen kehityksen.

Nämä kaksi kulttuuria eivät ole useinkaan ajatustenvaihdossa keskenään.

Snow esittää, että maailman ongelmien ratkaisu lähtee näiden kahden kulttuurin välisen juovan kaventamisesta.

Cambridgen paperi nostaa esille kolme tärkeää teemaa. Ensinnäkin niin kutsutut VUCA -haasteet (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) edellyttävät monitieteellistä lähestymistapaa. Toiseksi johtamisessa korostuu ihmisen kyky kuvitella vaihtoehtoisia maailmoja ja todellisuuksia. Kolmanneksi tarvitsemme syvällistä pohdintaa siitä, mitä on olla ihminen.

Lienee ilmeistä, että kaikki nämä teemat herättävät tarpeen humanistisille tieteille ja taiteille.

Me Co-foundersissa haluamme murtaa liiketoiminnan johtamisessa jaon kahteen kulttuuriin. Numeroiden ja teknologian merkitys ei vähene, vaikka humanismi ja taiteet otetaan ongelmanratkaisuun mukaan. Itse asiassa tämä epävarmuuden ja vaikeasti ennustettavan tulevaisuuden sekä monien skenaarioiden liiketoimintaympäristö korostaa vaihtoehtoisten maailmojen kuvittelemisen tärkeyttä. Meidän tehtävämme on auttaa sinua laajentamaan ajattelun ja toiminnan tapoja tuoden eri tieteitä, tulkintoja ja todellisuuksia yhteen, tai ainakin aiempaa lähemmäs toisiaan.

 

Featured photo: Gustavo Centurion for Unsplash

Recent Posts

 1. Your culture strategy is in place. Now what?

 2. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (9th edition, Values)

 3. A New Playground for Company Culture

 4. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (7th edition, Values)

 5. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (6th edition, Resilience)

 6. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (5th edition, Leadership)

 7. Brändin ABC: brändistrategia, brändi-identiteetti, brändäys

 8. Yrityskulttuuri ja organisaatiokulttuuri: perusteet

 9. The culture handbook – a first step towards managing your company culture

 10. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (4rd edition, Company Culture)

 11. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (3rd edition, Company Culture)

 12. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (2nd edition, Ecosystem Relations)

 13. Additional Q&A: Artful Leaders in Times of Transition (1st edition, Company Culture)

 14. Event recording: Artful Leaders in Times of Transition (1st edition, Company Culture)

 15. Tech policy will play a role for your business, too

 16. Z-sukupolvi vauhdittamaan bisnestäsi

 17. Art as a Method to Revive Organisational Culture

 18. Brändijohtaja 2.0

 19. Arts and Business – A conversation between Ben Hartley and Alexandra Marila

 20. Taide, humanismi ja pandemia

Get inspired